Informatikai alapismeretek érettségi

Az informatikai alapismeretek vizsgát azon tanulók választhatják, akik szakközépiskolában szakmai informatika alapozó képzésben vettek részt. A vizsga jelen pillanatban még választható, de 2017. januárjától már kötelező lesz.

Az informatikai alapismeretek vizsga tartalma és lebonyolítása különbözik az informatikától, ezért érdemes ezt is részletesen áttanulmányozni.

A vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. Mindkét szintnél összesen 150 pont szerezhető, 100 pont az írásbeli részen és 50 pont a szóbeli részen.

Középszint

Emelt szint

Gyakorlati vizsga

Szóbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

180 perc

20 perc

 

 

Az írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga két feladatlapból áll. Az I. feladatlap egy tesztsor, melyet számítógép használata nélkül kell megoldani. A II. feladatlap esetén a felhasználónak döntenie kell közép és emelt szinten is, hogy a hardveres iránynak megfelelő elektronika feladatokat vagy a szoftveres iránynak megfelelő számítógéppel megoldható gyakorlati feladatokat készíti el.

Az írásbeli vizsgán maximum vonalzó és számológép használható segédeszközként és természetesen az internetet nem lehet felhasználni. Emelt szinten az érettségi vizsgára jelentkezéskor a vizsgázónak nyilatkoznia kell arról, hogy milyen szoftverkörnyezetben szeretné a vizsgát megcsinálni. Az aktuális választható szoftvereket minden évben az oktatas.hu oldalon hozzák nyilvánosságra. Például a 2014. májusi vizsgaidőszak szoftverlistája a http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2014majus/infalapism_irasbeli_szoftverlista_2014maj.pdf linken érhető el.

A választás nagyon fontos, mert az adott vizsgahelyszínen csak a választott szoftvereket kötelesek biztosítani a vizsgázók számára.

Középszinten az iskola maga határozza meg, hogy milyen szoftvereken érettségizhet a diák.

A gyakorlati vizsga témakörei, az idők és a pontok közép és emelt szinten

Középszint

 

Idő

Pont

I. Feladatlap

Teszt

30 perc

15 pont

II. Feladatlap

Szövegszerkesztési, táblázatkezelési, prezentáció készítési ismeretek

~45 perc

25 pont

Adatbázis alapismeretek

~45 perc

25 pont

A rész
Algoritmus kódolása

~23 perc

13 pont

Input adatsoron dolgozó program elkészítése

~37 perc

22 pont

B rész
Elektrotechnika feladat

~23 perc

13 pont

Analóg illetve digitális elektronikai feladat

~37 perc

22 pont

A középszinten tehát a II. feladatlapon az első két feladat közös utána pedig a vizsgázónak egyértelműen jelölnie kell, hogy az A vagy a B részt kívánja megoldani. Az idők azért csak becsülve vannak megadva, mert a vizsgaleírás nem tartalmazza az egyes részfeladatokra vonatkozó időértékeket.

 Emelt szint

 

Idő

Pont

I. Feladatlap

Teszt

30 perc

15 pont

II. Feladatlap

A rész
Szövegszerkesztési, táblázatkezelési, prezentáció készítési ismeretek

~45 perc

~25 pont

Algoritmus kódolása

~23 perc

~13 pont

Input adatsoron dolgozó program elkészítése

~37 perc

~22 pont

Adatbázis alapismeretek

~45 perc

~25 pont

B rész
Áramköri számítások egyenáramú áramkörökben

~30 perc

~17 pont

RL, RC, és RLC körök vizsgálata, két- és négypólusú jellemzőinek meghatározása

~30 perc

~17 pont

Analóg alapáramkörök működésének elemzése, jellemzőinek számítása

~45 perc

~25,5 pont

A logikai algebra alkalmazása, kapuáramkörök, tárolók, funkcionális áramkörök használata, kaszkádosítás

~45 perc

~25,5 pont

Az emelt szinten, mint látható a II. feladatlapon nincsenek közös feladatok. Itt egyértelműen külön feladatokat kell készíteni a hardveres és a szoftveres szakirányúaknak. A vizsgaleírásban csak százalékos értékek szerepelnek az egyes részfeladatoknál, ezért lettek a körülbelüli értékek jelölve az időknél és a pontszámoknál.

Az I. Feladatrész tesztjéről a következőket lehet tudni. Megadott témakörökből 10-15 feleletválasztós kérdés szerepel. Ha megnézzük a pontszámot, ami erre a részre kapható, rögtön látható, hogy kb. egy kérdésre egy pont kapható. Esetleg, ha 15 kérdésnél kevesebb van, akkor lehet egy-két 2 vagy 3 pontos feladat is.

Mindkét szinten hardver alapismeretek, szoftver alapismeretek, hálózati ismeretek és az informatikai alapismeretek, illetve az elektronikai alapismeretek témakörökből kerülhetnek ki a kérdések.

A gyakorlati vizsgát egy központi javítási és értékelési útmutató alapján középszinten az igazgató által felkért tanár, emelt szinten pedig a Kormányhivatalok által felkért tanárok javítják.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga közép szinten a szóbeli vizsgák időpontjában zajlik a saját tanár és a vizsgabizottság előtt. Emelt szinten a kormányhivatal által meghatározott időpontban egy 3 főből álló vizsgabizottság előtt.

A szóbeli vizsga témakörei

A szóbeli vizsgán a vizsgázók számára legalább húsz legfeljebb 30 tételt kell összeállítani. Középszinten a tételeket az iskola állítja össze. A szóbeli vizsga minden tétele egy A és egy B részből áll. Az A rész egy elméleti kérdés, a B pedig egy számítógéphez kapcsolódó általános téma bemutatását és a probléma megoldását kívánó feladat.

A szóbeli témakörök középszinten

A rész

 • Hardver eszközök jellemzése
 • Szoftver eszközök jellemzése
 • Hálózati fogalmak
 • Hálózati módszerek, eljárások
 • Hálózati kommunikáció
 • Rendszeradminisztrációs feladatok
 • Algoritmusleíró eszközök ismerete / egyenés váltakozóáramú hálózati ismeretek
 • Programnyelvi tájékozottság,
 • programozási tételek ismerete / analóg kapcsolóüzemű áramkörök jellemzése
 • Adatbázis ismeretek, térinformatikai alapismeretek / kombinációs és szekvenciális hálózatok ismerete

B rész

 • Általános szoftverek haladó alkalmazása
 • Operációs rendszer jellemzőinek lekérdezése
 • Operációs rendszer fontosabb segédprogramjainak az ismerete
 • Képek grafikai jellemzőinek módosítása
 • Számítógépes kommunikáció ismerete (levelezés)
 • Információ keresése az Interneten
 • Weblapkészítési ismeretek
 • Hálózati jellemzők és paraméterek lekérdezése, módosítása
 • Programozás fejlesztői környezet alkalmazása, paraméterezése / áramkörök elemzése és feladatmegoldások


A szóbeli témakörök emelt szinten

A rész

 • Hardver eszközök jellemzése
 • Szoftver eszközök jellemzése
 • Hálózati erőforrások, hálózati környezet használata
 • Hálózati fogalmak, módszerek, eljárások ismerete
 • Hálózati kommunikáció
 • Rendszeradminisztrációs feladatok ismerete
 • Algoritmikus gondolkodás alapjai / az elektronika alkalmazási területeinek áttekintő ismerete
 • Algoritmus leíró eszközök ismerete / kapcsolóüzemű áramkörök ismerete
 • Programozási tételek ismerete / funkcionális áramkörök ismerete
 • Adatbázis ismeretek

B rész

 • Általános szoftverek emelt szintű használata
 • Operációs rendszer jellemzőinek lekérdezése
 • Operációs rendszer fontosabb segédprogramjainak az ismerete
 • Képek grafikai jellemzőinek módosítása
 • Számítógépes kommunikáció ismerete (levelezés)
 • Információ keresése az Interneten
 • Weblapkészítési ismeretek
 • Hálózati jellemzők, paraméterek lekérdezése, módosítása
 • Fejlesztői környezet gyakorlati alkalmazása, paraméterezése / kombinációs, szekvenciális hálózatok
 • realizálása
 • Térinformatikai alapismeretek / egyen- és váltakozóáramú áramkörök számítása

 

A szóbeli vizsga témaköreit legkésőbb 60 nappal az érettségi előtt nyilvánosságra kell hozni. Azaz a pontos tételcímeket nem lehet kiadni csak a tételhez tartozó témakört.

Emelt szinten a szóbeli vizsga központi tételsor alapján történik. Ennek témaköreit az oktatas.hu oldalon lehet megtalálni. Általában az Érettségi menüpontban és azon belül a következő vizsgaidőszakra vonatkozó információk közül a nyilvánosságra hozott anyagoknál. Például 2014. májusi vizsgaidőszak szóbeli témaköröket a http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2014majus/infalapism_emelt_szobeli_reszletes_tematika_2014maj.pdf linken lehet megtalálni.

A szóbeli vizsga menete

A szóbeli vizsgán egy tételt kell húzni. A tétel kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre. A szóbeli vizsgán a teljes felkészülési időnek kb. a felét kell biztosítani a számítógépes feladat előkészítésére.

A 30 perces felkészülés után a vizsgázónak önállóan kell felelnie.

A vizsga teljes időtartama 15 illetve 20 perc. Azaz a vizsgázónak kb. 10 illetve 15 percet kell önállóan felelnie.

A szóbeli vizsga értékelése

A szóbeli vizsga értékelése megadott szempontok alapján történik. A szempontokban és a pontozásban közép- és emelt szint között nincs eltérés. A szempontokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Szempontok kompetenciák

Pontszámok

A

B

Összesen

A feladat megértése, tématartás a lényeg kiemelése

9

6

15

Fogalmak illetve eszközök ismerete, definiálása és alkalmazása, a szaknyelv alkalmazása

12

8

20

A felelet felépítettsége, a téma teljessége, világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítése

6

4

10

Kommunikatív készség

3

2

5

 

Mit néznek az egyes szempontoknál?

Érdekes módon ebben eltérés van a közép- és emelt szint között. A középszinthez képest eltérő elemeket jelöljük csak az emelt szintnél.

Középszint

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése

 • Hogyan tudja hangsúlyozni a lényeges dolgokat?
 • Elveszik-e a részletekben, vagy tisztában van a téma súlyponti részeivel?
 • Tartalmaz-e minden lényeges elemet, ami az adott témakörhöz szükséges?

Fogalmak (ill. eszközök) ismerete, definiálása és alkalmazása

 • A fogalmak (ill. eszközök) ismerete
 • A fogalmak definiálása és alkalmazása
 • A szaknyelv alkalmazása
 • Mennyire pontos a fogalmazása?
 • Szakkifejezések korrekt használata.
 • Milyen súlyúak a betanult, de meg nem értett tananyagok?

A felelet felépítettsége, a téma teljessége

 • Milyen az időbeosztása?
 • A tárgyi tévedéseket hiányosságként kell figyelembe venni

Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítése

 • A vizsgázó egész mondatokban, folyamatosan fejti ki a gondolatait
 • Szabatosan fogalmaz
 • A felelet szerkezete alkalmas a téma kifejtésére. (A felelet logikai felépítésének értékelése.)

Kommunikatív készség

 • Itt a feltett kérdések segítségével a vizsgázó kommunikatív készségét, rugalmas gondolkodását, alkalmazkodóképességét kell értékelni.

Emelt szint

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése

 • Látja-e az összefüggéseket a téma egyes részelemei között?

Vélemény, hozzászólás?